Thỏa thuận sử dụng

Thỏa thuận mà khách hàng cần chấp nhận trước khi sử dụng dịch vụ MCard do CHM cung cấp.