Về việc không bảo trì định kỳ

MCard sẽ không thực hiện bảo trì định kỳ hàng tháng..