Tạm ngưng dịch vụ mcard 1h

Dịch vụ tạm ngưng vào lúc 22:00-23:00 ngày 30/5/2020...