Bảo trì định kỳ tháng 1

Ngày 18/1, tuần thứ 3 của tháng 1, mcard sẽ tạm ngưng để bảo trì...