Thông báo nghỉ lễ 30/4, 1/5

MCard sẽ nghỉ lễ 2 ngày...