Đặc tả S2Service API

Quy tắc, cấu trúc và các hỗ trợ kết nối API...