Mcard chính thức phân phối thẻ đa năng BIT

Trân trọng thông báo dến quí đại lý MCard từ 10/11/2014 hệ thống Mcard chính thức phân phối thẻ đa năng BIT