Thông báo nghỉ lễ Quốc Khánh 2/9/2017

Toàn thể nhân viên công ty CHM nghỉ lễ 2 ngày là 02/09 và 03/09. Làm việc lại vào ngày 04/09