Phân phối thẻ Mobifone data

MCard đưa vào kinh thẻ Mobifone data dung lượng 1G...