Thay đổi logo

MCard thay đổi logo và nhận diện thương hiệu mới để phù hợp với thời đại Smart Phone...