Đặc tả S2Sell API

S2Sell API là MCard API cung cấp khả năng mua thẻ server to MCard.