Giới thiệu MCard API

MCard API cung cấp các hàm để lập trình cho đối tác giao tiếp MCard