Thông báo bảo trì hệ thống 23h ngày 27/2

MCard sẽ thực hiện bảo trì từ 23h ngày 27/2 đến 4h hôm sau..