Tăng chiết khấu thẻ đa năng BIT

Tất cả các mệnh giá thẻ BIT được tăng chiết khấu từ 6% lên 6.5%