Thông báo nghỉ quốc khánh

Công ty Châu Huỳnh Mai xin thông báo nghỉ lễ quốc khánh 2/9