Chính sách

Thỏa thuận sử dụng

Thỏa thuận mà khách hàng cần chấp nhận trước khi sử dụng dịch vụ MCard do CHM cung cấp.

chi tiết

Chính sách quyền riêng tư và bảo mật dữ liệu

Chính sách quyền riêng tư và bảo mật dữ liệu áp dụng cho dịch vụ MCard

chi tiết