Tạm ngưng để bảo trì

Cập nhật: đã nâng cấp thành công lúc 1h31.